มข.ร่วม ม.ภาคอีสานตอนบน ‘ออกแบบกิจกรรมสร้างองค์กรสุขภาวะ’

มข. ร่วม ม.เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ออกแบบกิจกรรมสร้างองค์กรสุขภาวะ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยนครพนม ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

จัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (R2H) เพื่อออกแบบกิจกรรมสร้างองค์กรสุขภาวะมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ หัวหน้าโครงการ “การพัฒนากระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กร สู่องค์กรสุขภาวะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เป็นผู้แถลง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมคณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมงานกว่า 100 คน ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ทแอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น สืบเนื่องจากการแถลงผลความผูกพันต่อองค์กรและความสุขของคนมหาวิทยาลัยขอนแก่นในระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 พบว่า ภาพรวมบุคลากรมีความมุ่งมั่นในการทำงานในระดับสูง ร้อยละ 79.21 แต่เป็นที่น่าสังเกตว่ามีความอยากอยู่กับองค์กรในระดับต่ำ ร้อยละ 72.77 และเสนอแนวทางการพัฒนาความผูกพันต่อองค์กรมี 3 ประเด็น จากการวิเคราะห์ข้อคำถามปลายเปิด ได้แก่ ผู้นำ พบว่าควรมีความเอาใจใส่ ให้ความเป็นธรรมกับบุคลากรมากขึ้น เพื่อนร่วมงาน พบว่า ควรมีการเปิดรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีกิจกรรมเชื่อความสัมพันธ์กับคนในและนอกหน่วยงาน และผลตอบแทนสวัสดิการคำชมเชย พบว่า ควรเพิ่มระบบสวัสดิการของบุคลากร และส่งเสริมโครงการพัฒนาบุคลากร ประเด็นที่สอง ความสุขคนทำงาน มข. ทั้ง 8 มิติ พบว่าภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีความสุขในด้านสังคมสูง ร้อยละ 84.28 เป็นที่น่าสังเกตว่า ด้านร่างกาย ความรู้ และความผ่อนคลาย อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำในทุกหน่วยงานขององค์กร ร้อยละ 71.84 70.72 และ 68.79 ตามลำดับ สำหรับแนวทางการสร้างความสุขจากการวิเคราะห์คำถามปลายเปิดพบว่า ควรมีผู้นำที่ดี ความมั่นคงในการทำงาน สวัสดิการและผลตอบแทน รวมทั้งกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายจึงได้เกิดการดำเนินกิจกรรมระยะที่ 2 ภายใต้กิจกรรม “การออกแบบกิจกรรมสร้างองค์กรสุขภาวะ” เป็นการสืบเนื่องจากกิจกรรมระยะที่ 1 ของโครงการฯ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth